Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ: udzielanie świadczeń pacjentom spoza listy zadeklarowanych pacjentów

26 czerwiec 2017

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że placówki medyczne udzielające świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, w ramach tej umowy mają obowiązek udzielać porad (zarówno ambulatoryjnych, jak i wizyt domowych) przede wszystkim osobom, które znajdują się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tym, które złożyły deklarację wyboru lekarza w danej poradni podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi (w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia) również ubezpieczonym, którzy nie znajdują się na liście pacjentów danego świadczeniodawcy.

Podkreślić należy, że świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielane ubezpieczonym spoza listy zadeklarowanych pacjentów, dotyczą osób: zamieszkałych na terenie tego samego województwa, ale poza gminą właściwą i gminami sąsiadującymi z gminą właściwą dla miejsca udzielania świadczeń danego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej lub spoza terenu objętego właściwością Oddziału Funduszu.

Możliwość skorzystania przez pacjenta ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w innej placówce na terenie tego samego miasta, czy też na terenie którejkolwiek sąsiedniej gminy wiąże się z koniecznością złożenia przez pacjenta nowej deklaracji wyboru lekarza.

Podstawa: załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.