Szanowni Państwo, w związku planowanym ogłoszeniem postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów rodzajach SPO i SOK na II półrocze 2017 roku Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie kodów komórek organizacyjnych dla zakresów pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz tlenoterapii domowej.


Na podstawie zarządzenia nr 60/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. z późn. zmianami w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla zakresu pielęgniarska opieka długoterminowa i zarządzenia 52/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zmianami w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane dla zakresu tlenoterapia w warunkach domowych wymagany jest odpowiedni wpis w rejestrze dotyczący części VIII kodu resortowego (komórki organizacyjnej).


Wymóg ten dotyczy wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których jest realizowana umowa.


W związku z powyższym konieczne jest aby oferent, biorący udział w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowych zakresach, posiadał odpowiedni wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, potwierdzający rejestrację komórki udzielającej świadczeń w danym zakresie, na obszarze postępowania (udzielania świadczeń).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej