Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów w rodzaju ZAO na lata następne

02.12.2016

Komunikat kierowany jest do nowych Wnioskodawców.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2017 i lata następne w nw. zakresach świadczeń:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 05-17-000003/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr 05-17-000004/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 05-17-000005/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 05-17-000006/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6.

Wobec powyższego, wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty:

  • określone w ww. zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.,
  • potwierdzające kwalifikacje personelu (potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem, oraz ww. dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.  przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi
ul.  Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

w terminie:

  • do 10 grudnia 2016 r. (do godz. 16.00) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
  • odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca (do godz. 16.00) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy od kolejnych miesięcy 2017 r.

Uwaga! – Liczy się data wpływu wniosku do kancelarii Oddziału.