Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Lecznictwo uzdrowiskowe - aneksowanie umów na rok 2017

26 październik 2016

Świadczeniodawcy realizujący umowy wieloletnie niewygasające z końcem bieżącego roku w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe - UZD zobowiązani są do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2017 r.

Dokumentację aktualizującą należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe, odpowiednie dla rodzaju świadczeń, publikowane poniżej

Pobierz: zapytanie ofertowe - dokumentacja aktualizacyjna UZD

W celu przygotowania dokumentacji świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. aktualizacji potencjału z uwzględnieniem 2017 roku – SZOI

 2. aktualizacja danych świadczeniodawcy „Podmiot prowadzący działalność”

 3. wygenerowania profilu świadczeniodawcy - SZOI (na 01.01.2017r.)

 4. pobrania i instalacji aktualnej aplikacji ofertowej NFZ-KO

 5. zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy wygenerowanego w SZOI

 6. pobranie zapytania ofertowego i zaimportowanie do NFZ-KO

 7. przygotowania w NFZ-KO formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego i profilu świadczeniodawcy

 8. zapisania dokumentacji elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:

  1. wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna”,

  2. nazwa i adres oferenta,

  3. numer i przedmiot postępowania;

 9. wydrukowania formularza dokumentacji zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

 10. umieszczenia w kopercie wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego, o których mowa w pkt 7 i 8,

 11. do koperty należy włożyć również:

  • oświadczenie nr 2; oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4 – wynikających z aktualnych przepisów prawa

  • wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2017

   (UWAGA: wniosek składamy poprzez system SZOI oraz pisemnie wydruk z systemu SZOI)

Opis koperty – wydruk z NFZ-KO - zawiera następujące informacje:

 1. wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna”,
 2. nazwa i adres oferenta,
 3. numer i przedmiot postępowania;

Uwaga: Na zapytanie ofertowe może być złożona tylko jedna dokumentacja aktualizacyjna obejmująca wszystkie zakresy występujące w aktualnej umowie.

Dokumentacja aktualizacyjna, przygotowana w NFZ-KO na podstawie zapytania ofertowego i profilu świadczeniodawcy, powinna być dostarczona w wersji elektronicznej i papierowej na adres Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź do dnia 04 listopada 2016 r.