Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady rozliczania w Podstawowej Opiece Zdrowotnej od 1 września 2016 r.

26 sierpień 2016

Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki  przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1628) zwanym dalej rozporządzeniem zmieniającym, w stosunku do Świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna zastosowanie znajduje tryb określony w § 2 ust. 4 – 9 i ust. 10 zdanie pierwsze  w związku z § 4 ust. 6 i 8 rozporządzenia zmieniającego. Powyższe oznacza, że ww. Świadczeniodawcy po otrzymaniu zmiany umowy wprowadzającej dodatkowe środki na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej od 1 września 2016r. niezwłocznie winni przekazać propozycję podziału środków:

 1. związkom zawodowym pielęgniarek i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne, działającym u świadczeniodawcy albo
 2. upoważnionemu przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawicielowi samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1
  w celu zawarcia z przedstawicielami tych związków porozumienia w sprawie podziału tych środków albo uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela tego samorządu w sprawie sposobu ich podziału, w terminie 21 dni od dnia przekazania tej propozycji.
  Świadczeniodawca niezwłocznie po zawarciu porozumienia albo uzyskania pozytywnej opinii, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z kopią porozumienia albo kopią pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego, dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 3. w przypadku niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania pozytywnej opinii w terminie określonym powyżej, świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje podziału tych środków w równej miesięcznej wysokości w sposób określony w § 4 ust. 6 pkt 1 ,i niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.


Wobec powyższego w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń, o których mowa w  § 4 w ust. 6 pkt 1 rozporządzenia za miesiąc wrzesień 2016 r., świadczeniodawcy zobowiązani są do przedstawienia rachunków/faktur wraz z załącznikiem nr 2 a do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku

 • kopii porozumienia

lub 

 • kopii pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków


lub

 • kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie tego podziału w przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii
  oraz załącznika nr 6 do umowy POZ.


Jednocześnie informujemy, iż za kolejne miesiące rozliczeniowe należy co miesiąc składać rachunki/faktury wraz z załącznikiem nr 6 do umowy POZ.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy