Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkurs ofert Urzędu Marszałkowskiego - ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

12.07.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przypomina, że ogłosił konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 1 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r., w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8:00 do godz.16:00.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego