Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wytyczne dla oferentów w postępowaniach w rodzaju AOS

16.05.2016

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej informuje, iż w przypadku składania ofert w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalisstyczna (AOS) jako dostępność poradni należy rozumieć godziny jej pracy, a nie łączny czas wszystkich lekarzy, oroptystów, logopedów w poradni specjalistycznej. Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich ogłaszanych przez ŁOW NFZ nowych postępowań w rodzaju AOS.

Źrdło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej