Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń

05.04.2016

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że każdy świadczeniodawca ma obowiązek wpisywania pacjenta na listę oczekujących nawet w przypadku, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, wskazując przy tym datę pierwszego wolnego terminu wynikającego z listy oczekujących.

Zgodnie z przekazanym do oddziałów wojewódzkich Funduszu stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia powyższa zasada nie dotyczy tylko tych świadczeniodawców, którzy zadeklarują zakończenie realizacji świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i do końca obowiązywania umowy mają zaplanowane świadczenia zdrowotne.

W takim przypadku pierwszy wolny termin sprawozdany przez świadczeniodawcę powinien  być tożsamy z ostatnim dniem obowiązywania umowy.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 20 ust. 10a – 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) został uregulowany sposób postępowania w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na listach oczekujących nadal znajdują się świadczeniobiorcy, którzy nie uzyskali świadczenia.

W takiej sytuacji świadczeniodawca zobowiązany jest wydać takim świadczeniobiorcom zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących, a w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań dodatkowo oryginały złożonych przez świadczeniobiorców skierowań. Zaświadczenie to musi zawierać datę zgłoszenia się świadczeniobiorcy do placówki, data ma być brana pod uwagę przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielania świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej