Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneks w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

16 październik 2015

W związku z przesłanymi Państwu aneksami dotyczącymi dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. wraz z podpisanymi aneksami do ŁOW NFZ należy dostarczyć:

  • kopię uzgodnionego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

lub

  • kopię pozytywnie zaopiniowanego przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych sposobu podziału miesięcznie środków w przypadku, gdy u świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe

Jedynie w przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o której mowa powyżej (opinia negatywna), sposób podziału środków określa świadczeniodawca i przekazuje jego kopię wraz z podpisanymi aneksami.

Niedostarczenie wskazanych powyżej dokumentów uniemożliwi skuteczne zawarcie przedmiotowych aneksów i przekazanie środków finansowych z nich wynikających.

 

Żródło: Dział Obsługi Umów