Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zadania pielęgniarki szkolnej

18.08.2015

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2015/2016 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) „wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.”

W oparciu o § 24 ust. 2 Zarządzenia Nr 32/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W odniesieniu do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zakres pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248, z późn. zm.) dotyczy wykonywania testów przesiewowych dzieciom, które odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w I klasie szkoły podstawowej.

Zatem na mocy obowiązujących przepisów, pozostałe dzieci w oddziałach przedszkolnych nie powinny znajdować się na liście uczniów przekazywanej comiesięcznie do ŁOW NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej