Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących – wpisy na podstawie skierowania

29 czerwiec 2015

Pacjent zapisujący się do kolejki oczekujących na świadczenia na które wymagane jest skierowanie, musi posiadać ważne i aktualne skierowanie wystawione nie później niż w dniu zapisu na listę.

Świadczeniodawca umieszcza pacjenta na liście oczekujących po stwierdzeniu, że posiada on wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju.

Weryfikacji takiego skierowania świadczeniodawca może dokonać np. prosząc o numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił skierowanie, dane świadczeniodawcy, a także rozpoznanie.

W przypadku stwierdzenia przez świadczeniodawcę, że pacjent zapisując się na listę oczekujących nie posiadał skierowania, należy takiego pacjenta skreślić z listy oczekujących i  wpisać ponownie z datą zgłoszenia się do świadczeniodawcy ze skierowaniem i ponownie wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia.

Niedopuszczalne są sytuacje wpisywania się na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowania w sytuacji nieposiadania skierowania oraz kiedy data wystawienia skierowania jest późniejsza niż data wpisu do kolejki.

Pacjent dostarcza oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tejże listy (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej