Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Realizacja profilaktyki jaskry przez poradnie okulistyczne

12.05.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o realizacji profilaktyki jaskry w ramach Poradni Okulistycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( Załącznik nr 2 IX lp. 24) oraz Zarządzeniem 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. (Załącznik 5b część 1.) świadczenia specjalistyczne w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie poradni okulistycznej (zgodnie z rozdziałem 1, § 2, pkt 2, podpunkt 3 i 4) obejmują  również:

  • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowtnych
  • wykonywanie badań profilaktycznych.

Przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wczesnego wykrywania jaskry obejmuje:

  • przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry i wypełnienie ankiety zgodnie z wzorem,
  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry,
  • badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego,
  • badanie ciśnienia śródgałkowego - metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki),
  • badanie kąta przesączania - gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana,

Określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania potwierdzone pisemnie:

  • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach w przypadku prawidłowego wyniku badania lub
  • skierowanie osób z nieprawidłowym wynikiem badania do dalszej diagnostyki lub objęcie leczeniem.

Badania przesiewowowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry skierowane są do świadczeniobiorców w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).


Badaniami przesiewowowymi nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy byli diagnozowani w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę).   

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej