Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowe walidacje dla komunikatów XML z kolejek oczekujących o wadze problemu „B” (Błąd)

05.08.2014

Informujemy, że od sierpnia wprowadzone zostały 2 nowe walidacje (automatyczne sprawdzenia) komunikatów XML z kolejek oczekujących, powodujące odrzucenie sprawozdania w części sprawozdania, w której stwierdzona zostanie nieprawidłowość.


Ich celem jest weryfikacja danych pod kątem zgodności danych przekazywanych w części statystycznej („S”) i w części szczegółowej („O”). Dotyczą one kolejek tzw. "peselowanych". Sprawdzana jest w nich poprawność podawanego średniego rzeczywistego czasu oczekiwania z części statystycznej w stosunku do danych zawartych w części szczegółowej komunikatu w ostatnich 6 miesiącach (okresach), włącznie z bieżącym okresem sprawozdawczym.

Liczba dni oczekiwania odnosząca się do danych z części szczegółowej (T) zostanie wyliczona wg wzoru:

T= D/L, gdzie D to łączna liczba dni oczekiwania D=d1+ d2+….+ dn

  • dn - to liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia tj. do daty skreślenia z listy.
  • L - to łączna liczba osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

Sprawdzenie będzie wykonywane z dokładnością do wartości całkowitych z dopuszczalną korektą wynikającą z zaokrągleń do pełnego dnia.

  1. Kod walidacji: 80101021 – sprawdzenie dla przypadków stabilnych
  2. Kod walidacji: 80101022 - sprawdzenie dla przypadków pilnych

W związku z powyższym aktualizujemy „Słownik najczęstszych błędów technicznych powodujących odrzucenie danych lub wygenerowanie ostrzeżenia, sygnalizującego potencjalny problem w sprawozdawczości z kolejek oczekujących i sposoby ich rozwiązania"