Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady wystawiania skierowań przez lekarza POZ

09 czerwiec 2014

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą zasad wystawiania skierowań przez lekarzy POZ Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić między innymi następujące skierowania:

  • na badania diagnostyczne,
  • na badania endoskopowe,
  • do lekarza specjalisty i szpitala,
  • na zabiegi rehabilitacyjne,
  • na leczenie uzdrowiskowe,
  • oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.


Badania diagnostyczne, leżące w zakresie kompetencji lekarza POZ:


Zlecenie na pobranie materiału do badania jest wystawiane, jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych. Skierowanie wystawia lekarz POZ, a finansuje jednostka, w której udziela świadczeń.
Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje lekarz POZ, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 r. poz.1248).

Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium lub pracowni (RTG, USG) wskazanych przez lekarza kierującego.
W przypadkach uzasadnionych medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta przez pielęgniarkę poz, do której jest zadeklarowany pacjent (pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza poz).

Poradnia lekarza POZ we własnym zakresie zapewnia pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek.

Skierowanie na badania endoskopowe:


Lekarz POZ może również skierować pacjenta na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopię, kolonoskopię). Skierowania na pozostałe badania diagnostyczne, które nie znajdują się w ww. wykazie, wystawiają lekarze specjaliści.

Skierowanie do poradni specjalistycznej i szpitala:


Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

Skierowanie na rehabilitację:


Lekarz POZ może wystawiać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjenta. W przypadku wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady, jak również przypadków wymienionych w ust. 6 § 14 zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe:


Lekarz POZ może wystawiać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta oraz przesłanki medyczne. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:
•    badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (w przypadku występowania chorób układu krążenia i po 60. roku życia),
•    badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów.
Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia.

Zasady rejestrowania, rozpatrywania oraz potwierdzania skierowań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U.  2011 r., Nr 142, poz. 835).

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne:


Lekarz POZ może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w przypadkach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565).

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że:


zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008. Nr 81, poz. 484) świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, który obejmuje wykonanie niezbędnych badań (w tym badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych) związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Załącznik:


Wykaz badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej związanych z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział POZ oraz ZAO, tel. 42 275 41 67