Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady rozliczania dokumentów finansowych za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach

24 kwiecień 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, że zasady przedstawiania faktur za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pozostają bez zmian w stosunku do zasad obowiązujących w 2012 r.

Dotyczy to także e-faktur, do których każdorazowo należy dołączać załącznik w postaci decyzji wójta/burmistrza przyznających prawo do świadczeń na okres do 90 dni.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności przedstawienia kopii decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzającej prawo do świadczeń, zgodnie z § 23 pkt 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto wskazujemy na konieczność poprawnego identyfikowania dokumentu przedstawionego przez pacjenta, tj.:

  • Decyzja MOPS przyznająca zasiłek stały jest podstawą do rozliczenia świadczenia z tytułu obowiązkowego, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach,
  • Decyzja MOPS przyznająca prawo do świadczeń zdrowotnych na okres do 90 dni jest podstawą do rozliczenia świadczenia z tytułu prawa do świadczeń na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na treść przedstawianych przez pacjentów decyzji MOPS, bowiem rozróżnienie to (zasiłek stały a decyzja uprawniająca do świadczeń w okresie do 90 dni ) ma wpływ na sprawozdawczość oraz poprawne rozliczanie świadczeń a tym samym zminimalizowanie sytuacji wymagających wstrzymanie płatności w związku z kwestionowaniem faktur.

 

Źródło: Wydział Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej