Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja wsteczna za rok 2013

23 kwiecień 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy opublikowane zostały wyniki procesu weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych w roku 2013. Weryfikacji podlegały wszystkie świadczenia zrealizowane w 2013 roku (zapłacone i niezapłacone) i sprawozdane do Centralnej Bazy Świadczeń.

Weryfikacja wsteczna uruchomiona została zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ i dotyczyła prawidłowości sprawozdawania świadczeń oraz ich zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi (między innymi z zapisami zawartych umów, Zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, rozporządzeniami i obwieszczeniami Ministra Zdrowia).

W dniach 24.04. – 16.05.2014 r. zostaną zdjęte blokady umów, umożliwiając Państwu dokonanie stosownych korekt.

Świadczenia ocenione jako błędne należy usunąć lub skorygować (dane statystyczne) oraz ponownie sprawozdać komunikatem I fazy. W przypadku błędnie sprawozdanych świadczeń już sfinansowanych - oprócz ponownego przesłania komunikatu - należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych.
Status odblokowania będzie umożliwiał:

 • poprawianie pozycji nierozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
 • poprawianie pozycji rozliczonych (zakończone podniesieniem wersji świadczenia),
 • usuwanie pozycji nierozliczonych,
 • usuwanie pozycji rozliczonych. 

W przypadku złożenia odwołania od wyników weryfikacji, do czasu otrzymania informacji o wyniku jego rozpatrzenia, nie należy dokonywać korekt zakwestionowanych pozycji.

W ewentualnym odwołaniu niezbędne jest przekazywanie następujących informacji:

 • kod umowy
 • identyfikator świadczenia
 • id zakwestionowanego zestawu świadczeń
 • id zakwestionowanej pozycji rozliczeniowej
 • typ błędu
 • uzasadnienia odwołania
 • kopia niezbędnej do rozpatrzenia odwołania dokumentacji (np. karta informacyjna leczenia szpitalnego). 

W przypadku konieczności odblokowania umowy, w której weryfikacja nie ujawniła błędów (świadczenia pozostają w konflikcie ze świadczeniami zakwestionowanymi) należy złożyć do ŁOW NFZ stosowny wniosek o odblokowanie umowy wg wzoru określonego w komunikacie z dnia 28 października 2013 roku.

Termin składania odwołań upływa dnia 9 maja 2014 roku (data wpływu do ŁOW NFZ).

UWAGA! Prosimy nie przesyłać powtórnie odwołań od zakwestionowanych świadczeń, dla których już przekazano wyjaśnienia do ŁOW NFZ (w takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ŁOW NFZ).

Dokonane ostatecznie korekty sprawozdawczości wraz z dokumentami korygującymi należy przesłać do ŁOW NFZ do dnia 20 maja 2014 roku.

Przypominamy, że w przypadku korekt polegających na wystornowaniu wszystkich pozycji rozliczeniowych dla danego zestawu świadczeń (np. dla całej hospitalizacji) wycofanie zestawu świadczeń (całej hospitalizacji) z rozliczenia winno być zakończone pełnym usunięciem zestawu - tzw. I fazą. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział w procesach weryfikacyjnych prowadzonych przez OW NFZ.

UWAGA! W przypadku odwołania się od którejkolwiek zakwestionowanej pozycji w danej umowie nie należy uruchamiać procesu naliczania – aż do czasu rozpatrzenia odwołania, gdyż spowoduje to wystawienie szablonu korygującego dla wszystkich rozliczonych świadczeń oznaczonych flagą błędu, bez możliwości odwołania.

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerami telefonów:

42 275 – 49 – 03 (LSZ – 03/1, 03/4, OPH, SPO)
42 275 – 48 – 23 (LSZ – 03/1, 03/4, SOK)
42 275 – 40 – 71 (LSZ – 03/2, 03/3, 03/5)
42 275 – 49 – 14 (REH)
42 275 – 40 – 76 (PSY)
42 275 – 40 – 70 (STO, AOS, RM, PD, PP – sprawozdawane poza SIMP)
42 275 – 41 – 63 (POZ)
42 275 – 40 – 74

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej