Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Istotne zmiany w przepisach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 2014 - LECZENIE SZPITALNE

20.02.2014

W dniu 23 stycznia br. pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Pakulski, podpisał zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Istotną nowością w zarządzeniu są parametry oceny ofert składanych przez świadczeniodawców, umożliwiające uwzględnienie tych czynników, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i wyniki leczenia. Dotyczy to monitorowania zakażeń szpitalnych i stosowania racjonalnej polityki antybiotykowej, które rzetelnie opracowane i skutecznie wdrażane, skracają okres hospitalizacji oraz redukują częstość występowania zakażeń i ewentualnych powikłań procesu leczenia. Dotychczasowe zarządzenia koncentrowały się na parametrach dotyczących organizacji udzielania świadczeń i umożliwiały ocenę ofert głównie w perspektywie infrastruktury i zasobów kadrowych, którymi dysponują świadczeniodawcy.

Ponadto, w celu zwiększenia roli jakości w ocenie ofert, w zarządzeniu zaimplementowano część rekomendacji Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. Uwzględnione zostały rekomendacje dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów dotyczących certyfikatów ISO i certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia oraz wprowadzenia pakietu pytań dotyczących zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej w celu promowania prawidłowych procedur i dobrych praktyk u świadczeniodawców w tym obszarze.
Zarządzenie pozostaje w związku z nowelizacją zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 11 października 2013 r., w której m.in. doprecyzowano pojęcie ciągłości i kompleksowości oraz zmianą tzw. rozporządzeń koszykowych.

Poniżej znajdą Państwo informacje o istotnych zmianach legislacyjnych w poszczególnych zakresach świadczeń, które mają wpływ na rozliczanie świadczeń oraz są ważne dla Państwa pacjentów.

REHABILITACJA

 • W zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym wyodrębniono/dodano świadczenie: osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku oddziale dziennym dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym 80 pkt. 
 • W ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego dodano wymóg zapewnienia konsultacji lekarza pediatrii.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

POZ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 • W celu jednoznacznej oceny złożonych ofert wprowadzono definicje określające/precyzujące poszczególne specjalności lekarskie – ułatwi to prowadzenie postępowań.
 • Wprowadzono regulację, że konieczna liczba gabinetów lekarskich równa się wymaganej liczbie lekarzy na danym obszarze zabezpieczenia - umożliwi to każdemu lekarzowi pracę w oddzielnym gabinecie, a tym samym zapewni lepszą opiekę nad pacjentem.
 • Wprowadzono konieczność posiadania rejestratora rozmów telefonicznych lub systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, który zapewnia także archiwizację nagrań – podniesie to z pewnością jakość udzielanej pacjentowi porady telefonicznej oraz umożliwi rozstrzyganie sytuacji spornych pomiędzy pacjentem a świadczeniodawcą.

Świadczenia w  POZ

 • umożliwiono pobranie przez położną POZ materiału cytologicznego w ramach realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, 
 • zwiększono poziom finansowania czynności pielęgniarki szkolnej,
 • symulacja skutków finansowych: wzrost stawki kapitacyjnej o 6 zł  w skali roku (z 42 zł na 48 zł)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

AOS

 • Świadczeniodawcy realizujących umowy z AOS maja obowiązek korzystania z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców EWUŚ.
 • Świadczenia w poradniach specjalistycznych realizowane w poradniach przyszpitalnych, obejmować mogą także konsultację ambulatoryjną, realizowaną przez innych lekarzy udzielających świadczeń w danym oddziale szpitalnym, którzy opiekowali się pacjentem w trakcie hospitalizacji. Lekarz konsultujący w ramach tej porady nie może wystawiać skierowań, zleceń ani recept.
 • Harmonogram poradni ustala w taki sposób, aby poradnia specjalistyczna była czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00.
 • Wyodrębniono nowy zakres świadczeń: świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci w poradniach chorób metabolicznych dla dzieci. Grupie pacjentów często z rzadkimi schorzeniami zapewni to lepszy dostęp do świadczeń.
 • Wprowadzono dodatkowo oceniany parametr w toku postępowania konkursowego pod kątem posiadania lekarzy z I stopniem specjalizacji (co zapewni lepszy dostęp do świadczeń).
 • Dodano w warunkach koniecznych wymóg posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w lokalizacji w tych poradniach, które wykonują procedury zabiegowe
 • Wprowadzono dodatkowo oceniany parametr określający, czy lokalizacja poradni znajduje się przy oddziale szpitalnym oraz dodatkowo oceniany personel przy założeniu, że co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy, stanowią lekarze zatrudnieni w oddziale szpitalnym
 • Dodano procedury, które były realizowane między innymi w hospitalizacji, a teraz będzie można realizować je również w ramach AOS (np. usunięcie zaćmy).
 • Zmieniono wycenę niektórych procedur.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Zarządzenie Nr 93/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


AOS świadczenia kosztochłonne

 • Wprowadzono zmiany dotyczące kwalifikacji średniego personelu medycznego, który może udzielać świadczeń: badań tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym: jako osobę, mogącą brać udział w wykonywaniu badania dodano osobę, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie elektroradiologii obejmujące co najmniej 1700 godzin kształcenia w zakresie elektroradiologii i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub  inżyniera. Dzięki tej zmianie zwiększa się liczba osób, które mogą wykonywać ww. badania.
 • Kolonoskopia. Rozszerzono wykaz personelu uprawnionego do  przeprowadzania tego badania o uprawnionego do tego lekarza z I stopniem specjalizacji.
 • Gastroskopia. Rozszerzono grupę lekarzy, którzy mogą wykonywać gastroskopię przewodu pokarmowego.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Zarządzenie Nr 93/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

SOK

 • Świadczeniodawcy udzielających świadczeń w zakresach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego zobowiązani są do wypełniania nowego załącznika: „Informacja dla lekarza poz/lekarza kierującego” – ma to poprawić komunikację i przekazywanie ważnych dla pacjenta informacji między placówką wykonującą świadczenie a lekarzem POZ.
 • Lekarze, którzy udzielają świadczeń w zakresie tlenoterapii w warunkach domowych nie muszą już posiadać certyfikatu szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem wydawanego przez Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie. Rozszerzono grupę placówek, które mogą wydawać takie certyfikaty.
 • Dializoterapia. Dodatkowo oceniane będzie, czy świadczeniodawca zatrudnia pielęgniarkę ze specjalizacją z pielęgniarstwa nefrologicznego albo pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią. Dzięki temu rozszerzono grupę pielęgniarek dodatkowo ocenianych, tym samym podnosząc jakość udzielanych świadczeń.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Zarządzenie Nr 93/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

PSY

Rozszerzono kwalifikacje personelu mogącego udzielać świadczeń m.in.:

 • Rozszerzono kwalifikacje personelu mogącego udzielać świadczeń w lecznictwie stacjonarnym przez wskazanie lekarza, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, 
 • Rozszerzono kwalifikacje personelu mogącego udzielać świadczeń w świadczeniach  ambulatoryjnych i dziennych, przez wskazanie lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, 
 • Rozszerzono kwalifikacje personelu mogącego udzielać świadczeń w leczeniu środowiskowym (domowym) przez terapeutę środowiskowego, również przez osobę, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi (potwierdzone przez kierownika zatrudniającej placówki).
 • Rozszerzono kwalifikacje personelu mogącego udzielać świadczeń w zakresie leczenia substytucyjnego również przez lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który posiada 3-miesięczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych. 
 • Zmieniono definicję pojęcia lekarza w trakcie specjalizacji. Obecnie wystarczy, aby lekarz ukończył 1 rok specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. 
 • Wskazano, że świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, a także świadczeń stacjonarnych leczenia uzależnień w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) albo leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji), zapewnia całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia.
 • Określono, że w przypadku długotrwałych pobytów w ramach całodobowej rehabilitacji psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w psychiatrycznym zakładzie opieki długoterminowej łączny czas przebywania na przepustkach nie może przekraczać 10%  okresu rozliczeniowego.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

ZPO

 • podniesiono limity finansowania wyrobów medycznych w szczególności z zakresu przedmiotów ortopedycznych - protez kończyn dolnych i górnych 
 • dokonano przejrzystego podziału ortez na wykonywane seryjnie oraz na zamówienie, uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, wykluczając z refundacji tzw. opaski elastyczne czy chusty trójkątne;  
 • wprowadzono do katalogu pozycję „but do pary” przy zaopatrzeniu pacjentów w obuwie ortopedyczne (z uwagi na częste przypadki zaopatrywania pacjentów przez świadczeniodawców tylko w jeden but na chorą stopę); 
 • wyodrębniono wyroby medyczne, w które zaopatrzenie mogą kontynuować pielęgniarki lub położne ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazano, że pielęgniarce lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie wydawane comiesięcznie w: 
  • cewniki i worki do zbiórki moczu przez okres do 6 miesięcy; 
  • sprzęt stomijny dla osób z wyłonioną stomią do 12 miesięcy; 
  • środki absorpcyjne przez okres do 12 miesięcy; 
  • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych przez okres do 3 miesięcy, w celu zwiększenia dostępności do tych wyrobów dla pacjentów;
 • poszerzono wykaz specjalizacji lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, w tym między innymi na:
  • sprzęt dla osób chorujących na pierwotną dyskinezę rzęsek,
  • środki absorpcyjne - w hospicjach domowych o lekarzy udzielających świadczeń w tych hospicjach. Dodano także lekarza geriatrę jako osobę, która może wystawić zlecenia na środki absorpcyjne;
 • poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji środków absorpcyjnych o dzieci do 3. roku życia, wymagające takiego zaopatrzenia;
 • W przypadku zaopatrzenia dla pacjentów nowotworowych w środki absorpcyjne zniesiono współpłacenie przy zaopatrzeniu tych pacjentów w zamienniki pieluch anatomicznych, wprowadzając tym samym środki bezpłatne dla pacjenta w limicie finansowania ze środków publicznych dla wszystkich środków absorpcyjnych (oznacza to, że w ofercie świadczeniodawca musi mieć bezpłatne środki absorpcyjne dla pacjentów nowotworowych. Nie wyklucza to możliwości zakupu innych środków z puli tych płatnych). 
 • Do katalogu refundowanych wyrobów medycznych przy wskazaniu medycznym mukowiscydoza wprowadzono min. nową kategorię wyrobów – sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenie do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe, jednocześnie skracając okres użytkowania ww. wyrobów.
 • Poszerzono krąg pacjentów uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o osoby powyżej 26. roku życia, przy wskazaniach medycznych leczenie cukrzycy typu I przy użyciu pompy insulinowej – z 30% udziałem własnym pacjenta w limicie ceny;
 • Objęto refundacją rękawy i nogawice uciskowe dla pacjentów po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne III, IV i V stopnia.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz.1565).

OPD

opieka paliatywna i hospicyjna:

Umożliwiono łączne rozliczanie świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej z: 

 • radioterapią paliatywną (teleradioterapia paliatywna ) w trybie ambulatoryjnym
 • chemioterapią paliatywną w trybie ambulatoryjnym.

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:

 • Zmieniono wycenę świadczeń udzielanych pacjentom wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oddzielnie dla wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. W 2014 roku obowiązują stawki średnio 164 zł - dorośli/168 - dzieci w przypadku osób wentylowanych inwazyjnie i odpowiednio 114/117 zł w przypadku osób wentylowanych nieinwazyjnie. Utrzymanie stawki za osobodzień w przypadku osób wentylowanych inwazyjnie na takim poziomie gwarantuje odpowiednią w stosunku do potrzeb dostępność do tego świadczenia.

Fundusz zaproponował jedną wspólną stawkę, korzystną również dla świadczeniodawców opiekujących się pacjentami wentylowanymi mechanicznie poniżej ośmiu godzin na dobę.

Istotne podczas prac nad zarządzeniem było ścisłe powiązanie stanu chorobowego pacjenta z kosztami świadczeniodawcy opieki nad nim i nakładami finansowymi NFZ, planowanymi na bieżący rok na poziomie nakładów w 2013 roku.

 • Do końca 2014 roku w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozliczeń. Zmodyfikowany został jedynie zakres sprawozdawanych informacji w szczególności w zakresie czynności związanych z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie.

Podstawy prawne: Zarządzenie Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

LSZ

 • W świadczeniach okulistycznych zmieniono wycenę świadczeń z zakresu zabiegów zaćmy Oczekuje się, że zachowując rentowność wykonywanej procedury, będzie można skrócić okres oczekiwania na zabieg. Zaproponowana w projekcie wycena uwzględnia w szczególności czas pracy zespołu lekarsko-pielęgniarskiego w liczbie odpowiadającej zapewnieniu właściwej jakości udzielanego świadczenia, a także koszt sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej zwijalnej, który został ustalony na poziomie przekraczającym średni koszt soczewek. Umożliwi to nadal zastosowanie przez wykonujących zabieg standardu soczewki adekwatnego do problemu zdrowotnego pacjenta.
 • Zmieniono finansowanie świadczeń udzielanych w SOR albo w IP. Zmodyfikowano algorytm obliczania stawki ryczałtu dobowego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć - w miejsce dotychczas sprawozdawanych produktów rozliczeniowych wprowadzono procedury medyczne wg ICD-9, które zostały pogrupowane w pięć kategorii ze względu na kosztochłonność ich wykonania, co będzie stanowić podstawę do dalszych prac nad obliczeniem kwot ryczałtów. Jednocześnie rozszerzono zakres sprawozdawczy, co pozwoli na wyliczanie stawki ryczałtu dobowego w sposób bardziej dokładny/obiektywny.
 • W świadczeniach udzielanych za zgodą płatnika podniesiono próg finansowy po którym NFZ będzie rozpatrywał wnioski o refundacje kosztów - podniesiono kryterium kwotowe do 15.000 zł i wprowadzono inny sposób obliczania wartości hospitalizacji kwalifikującej do rozliczenia za zgodą płatnika - nowe zasady umożliwią korzystniejsze rozliczanie m.in. długotrwałych pobytów w szpitalu oraz szczególnie kosztownych pobytów na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
 • Nastąpiła zmiana wyceny niektórych grup JGP (usunięto lub dodano świadczenia). Zmieniono wyceny niektórych grup świadczeń. Dodano m. in świadczenia:
  • Leczenie zaostrzenia POChP oraz innych niezakaźnych chorób płuc przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej powyżej 17 r.ż.
  • Czasowe implanty uwalniające antybiotyki w leczeniu infekcji okołoprotezowych.
 • Zmieniono warunki wymagane wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach lecznictwa szpitalnego. W celu poprawienia jakości/bezpieczeństwa udzielanego świadczenia wprowadzono wymóg posiadania stanowiska intensywnej terapii w przypadku szpitali w których strukturze nie ma oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.
 • W przypadku świadczeń wykonywanych na bloku operacyjnym sprecyzowano wymóg dotyczący zatrudnienia lekarza ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii.
 • Wyodrębniono w zakresach świadczeń drugi poziom referencyjny w ramach chirurgii naczyniowej co podniesie jakość udzielanych świadczeń
 • W ramach zakresu radioterapii dodano nowe świadczenia opieki zdrowotnej obejmujące leczenie radioizotopami nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych
 • Dodano nowe świadczenia realizowane w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych i dla dzieci:
  • Zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa hipotermia lecznicza
  • Hipotermia w leczeniu  encefalopatii noworodków
 • Dodano nowe świadczenia realizowane w oddziale neurochirurgii 
  • Wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora nerwu błędnego

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Leczenie stomatologiczne

 • Do personelu, który może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresach specjalistycznych  włączono  lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji – ma to wpływ na przyszłe kontraktowanie świadczeń w zakresach  specjalistycznych. Placówki uprawnione do prowadzenia staży specjalizacyjnych będą mogły występować o dodatkowe kontrakty na  lekarzy, których  wiedza i umiejętności potwierdzone przez kierownika specjalizacji umożliwiają  samodzielną pracę w poradni.    
 • Zwiększono możliwość wykonania  do dwóch zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych  przysługujących w trakcie leczenia ortodontycznego dzieci do 18 roku życia  – dotychczas świadczenie przysługiwało dzieciom do 12 r.ż. jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego.  
 • Dodano do sprzętu wymaganego w zakresie świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym – ssak chirurgiczny oraz obowiązek posiadania  skalera  (dotychczas  sprzętu dodatkowo ocenianego przy realizacji  świadczeń  chirurgicznych). Wpłynie to na podniesienie jakości świadczeń.
 • Zmiany w opisie niektórych  procedur  medycznych  rozszerzyły możliwość  rozliczenia świadczeń dotąd finansowanych w węższym zakresie tj:
  • rozszerza wskazania do stosowania procedury całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na trzech powierzchniach we wszystkich zębach w każdej grupie wiekowej. Dotychczas procedura ograniczona była do stosowania w zębach trzonowych i przedtrzonowych
  • umieszczenie w opisach procedur odnoszących się do leczenia kanałowego zapisu ,,za każdy kanał”  oznacza, że świadczenia dotychczas finansowane  w  zębach  jednokanałowych  przysługują w całym uzębieniu  dzieciom  i młodzieży do 18 r.ż. oraz kobietom  w ciąży i połogu
  • umieszczenie w opisie procedury leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb informacji, że świadczenie obejmuje leczenie próchnicy początkowej – rozszerza wskazania do stosowania tej procedury we wszystkich zębach w każdej grupie wiekowej.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Programy profilaktyki zdrowotnej

Umożliwiono pobranie przez położną POZ materiału cytologicznego w ramach realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, 

 • W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy zmieniono wycenę wagi punktowej świadczenia z 3 na 2 punkty.
 • Uszczegółowiono załącznik nr 2a do umowy „harmonogram postojów mammobusów” o dodatkową informacje o nr rejestracyjny pojazdu /naczepy. Ułatwi to zidentyfikowanie pracowni mobilnej mającej na ustalonym terenie dokonywać badań.
 • Zmieniono sprawozdawczość z harmonogramów postojów mammobusów. Obecnie harmonogramy sprawozdawane i zatwierdzane są w SIMP (po akceptacji OW NFZ).
 • W programie profilaktyki raka piersi zmieniono wymagania dotyczące kwalifikacji personelu. Obecnie wymagane jest wskazanie techników elektroradiologii po odbyciu szkolenia w zakresie kontroli jakości oraz doświadczenia co najmniej 1000 mammografii rocznie (wcześniej były to warunki dodatkowo oceniane).
 • W programie profilaktyki raka piersi w przypadku negatywnego wyniku audytu klinicznego - ponowne przystąpienie świadczeniodawcy do postępowania konkursowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 m-cy,
 • W programie profilaktyki raka piersi doprecyzowano kwalifikacje technika elektroradiologii 
 • W programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tymPoChP)- ograniczono wymogi personelu do konieczności wykazania jedynie lekarza (wcześniej wymagany był lekarz i pielęgniarka).
 • W programie badań prenatalnych zakwalifikowano do udziału kobiety w wieku od ukończenia 35. roku życia (wcześniej kwalifikowane były kobiety dopiero powyżej 35. roku życia)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmiany w zakresie programów lekowych i chemioterapii

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. obowiązującym na dzień 1 stycznia 2014 r. zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. do Wykazu programów zdrowotnych (lekowych) dodano nowy program  lekowy: Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61) z zastosowaniem octanu abirateronu, który dotychczas był finansowany pacjentom w ramach programu chemioterapii niestandardowej,
 2. w opisie programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” wprowadzono zmiany dostosowujące program do aktualnych wytycznych terapeutycznych 
 3. do standardowego Wykazu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii dodano:
  • leki generyczne zawierające imatinib (14 kodów EAN), co ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową oraz zaawansowanym włókniakomięsakiem guzowatym skóry,
  • leki generyczne zawierające doksorubicynę liposomalną  (niepegylowaną) w zakresie wskazań pozarejestracyjnych tj.: leczenie choroby Hodgkina i chłoniaków nieziarniczych w przypadku pacjentów, którzy nie mogą być leczeni konwencjonalnymi preparatami doksorubicyny,
  • kolejne leki zawierające kwas zoledronowy (6 kodów EAN), sól kwasu folinowego (1 kod EAN), karboplatynę (1 kod EAN), cytarabinę (4 kody EAN), gemcitabinę (3 kody EAN) oraz infliximab (2 kody EAN),
  • usunięto 60 produktów leczniczych na skutek wpłynięcia wniosków podmiotów odpowiedzialnych o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,
  • rozszerzono wskazania do stosowania dla leku zawierającego docetaxel (3 kody EAN).

Ponadto Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. wprowadziło istotne zmiany w programach lekowych dotyczących reumatologii oraz leczenia chorób zapalnych jelit. W reumatologii zmiany dotyczą programów: leczenie RZS, ŁZS, ZZSK, a w gastroenterologii programów L-C i WZJG.

 • Refundacją objęte zostały leki biopodobne dla infliksimabu (Remicade)tj. Inflectra i Remsima.

Od 1 lutego 2014 r. będą obowiązywać 4 niżej wymienione programy zdrowotne (lekowe) wprowadzone przez Ministra Zdrowia Obwieszczeniem obowiązującym na dzień 1 listopada 2013 r., ogłoszone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzeniem nr 78/2013/DSOZ z dnia 13 grudnia 2013 r.:

 • Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab,
 • Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki z wykorzystaniem substancji czynnych ewerolimus i sunitynib,
 • Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego z wykorzystaniem substancji czynnej lenalidomid,
 • Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) z wykorzystaniem substancji czynnej infliksimab.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Wydział Gospodarki Lekami