Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Poprawianie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących kolejek oczekujących

03 lipiec 2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) przypomina, że od okresu sprawozdawczego 06/2013 komunikat przesłany z nw. błędami, które dotychczas w komunikatach zwrotnych generowały tylko ostrzeżenie będzie odrzucany.

  1. Kod błędu: 80100021 (Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia.)
  2. Kod błędu: 80100028 (Suma liczby osób oczekujących oraz skreślonych z listy nie może być mniejsza niż liczba osób oczekujących wykazanych w poprzednim okresie sprawozdawczym)

Jednocześnie przypominamy, że na uzasadniony pisemny wniosek świadczeniodawcy istnieje możliwość dokonania przez niego korekty wcześniejszych danych o kolejkach oczekujących (starszych niż 3 miesiące).

Wniosek taki powinien zawierać:

1.       Kod techniczny/centralny komórki organizacyjnej lub procedurę dla której realizowana będzie korekta,

2.       Nr telefonu/e-mail do operatora, który dokonywać będzie korekty,

3.       Miesiąc danych, które będą modyfikowane

4.       Uzasadnienie.


Po odblokowywaniu archiwalnych okresów sprawozdawczych przez ŁOW NFZ wysłany zostanie komunikat na Portal Świadczeniodawcy (Nowości/Miejsce, w którym możesz zobaczyć nowe, istotne informacje lub komunikaty) o zniesieniu blokady wnioskodawcy i konieczności poprawienia również danych przesłanych w miesiącach następujących po miesiącu, w którym dokonana została zmiana i konieczności ponownego eksportu do ŁOW NFZ.


W przypadku aktualizowania danych za okresy wcześniejsze niż ostatni okres sprawozdawczy, należy przesłać sprawozdania za kolejne okresy do ostatniego okresu sprawozdawczego włącznie, przykładowo: świadczeniodawca aktualizując teraz sprawozdanie za np. styczeń 2013 roku, powinien w celu zachowania spójności danych przesłać ponownie kolejno sprawozdanie za luty, marzec, kwiecień i maj 2013 roku.


Prawidłowa kolejność przekazywanych sprawozdań przy korygowaniu danych dotyczy również ostatnich trzech okresów, dla których domyślnie odblokowana jest możliwość poprawiania danych.