Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana specjalności komórek organizacyjnych

21 czerwiec 2013

W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594) Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina o konieczności posiadania rejestru zgodnie z powyższym aktem prawnym. Dotyczy to komórek organizacyjnych które figurują w umowach na realizację świadczeń. Prosimy o zweryfikowanie prawidłowości kodów resortowych komórek w umowach z kodami znajdującymi się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Łódzki Oddział Wojewódzki wystawił na Portalu świadczeniodawcy wykaz miejsc udzielania świadczeń które znajdują się w umowie i posiadają kod resortowy oznaczający specjalność komórki nieznajdujący się w/w rozporządzeniu.

W przypadku stwierdzenia konieczności zaktualizowania specjalności (cz. VIII k.r.) w Portalu Potencjału i w umowie na realizację świadczeń należy zwrócić się do ŁOW NFZ z wnioskiem o taką zmianę.
Z dniem 1 sierpnia 2013 roku z zasobów słownikowych Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną wycofane kody resortowe nie występujące w w/w rozporządzeniu. Brak reakcji ze strony świadczeniodawców którzy posiadają takie kody może skutkować problemami przy rozliczaniu udzielonych świadczeń bądź niemożliwością złożenia oferty i przygotowania aneksu.