Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - konkurs ofert - ważne informacje dla oferentów

15.05.2013

W związku z pytaniami zgłoszonymi w odniesieniu do  postępowania konkursowego na realizację świadczeń w okresie 01.07.2013 r. – 30.06.2016 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, co niżej następuje:


1. Do oferty prosimy dołączyć:

  • oświadczenia personelu o deklarowanej tygodniowej ilości godzin realizowania świadczeń u danego świadczeniodawcy,
  • oświadczenie personelu o posiadanych kwalifikacjach (wskazanie specjalności, stopnia specjalności, daty uzyskania specjalizacji lub daty rozpoczęcia w przypadku odbywania szkolenia specjalistycznego). 

2. W ofercie należy przedstawić wykaz personelu tworzącego zespół: lekarza i pielęgniarki,  w ilości właściwej dla danego obszaru zabezpieczenia. Do oferty nie jest wymagane przedstawienie innego personelu.

 

3. Wymagane jest wykazanie w zasobach gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, który nie musi posiadać oddzielnej rejestracji w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.


4. Jednostką rozliczeniową w ww. postępowaniach jest ryczałt miesięczny, dlatego też w aplikacji ofertowej w pozycji cena należy wpisać oferowaną kwotę miesięczną proponowaną przez Państwa, w pozycji liczba: 6 (oferta składana jest na II półrocze 2013 r.), natomiast w pozycji wartość: iloczyn oferowanej ceny i 6 miesięcy.


5. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wymaganiem dodatkowo ocenianym jest lokalizacja miejsca udzielania świadczeń w głównym ośrodku administracyjnym na terenie obszaru zabezpieczenia. W świetle powyższego, skoro ośrodkiem administracyjnym jest miejscowość, w której mieszczą się siedziby władz określonej jednostki podziału administracyjnego, za główne ośrodki administracyjne zlokalizowane na terenie danego obszaru zabezpieczenia uznaje się miejsce siedziby rady powiatu. Wyjątek stanowi powiat łódzki wschodni, w przypadku którego siedziba władz powiatu znajduje się poza obszarem zabezpieczenia. Zatem za główne ośrodki administracyjne obszaru: powiat łódzki wschodni uznaje się siedziby rad gmin zlokalizowane na terenie obszaru zabezpieczenia obejmującego niniejszy powiat.


6. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wymaganiem dodatkowo ocenianym jest  posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych, mającego zastosowanie w przedmiocie, na jaki jest składana oferta, ważnego w dniu złożenia oferty. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Powyższe oznacza, że dopuszcza się wykazanie przez Świadczeniodawcę posiadania certyfikatu ISO w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, odnoszącego się do miejsca udzielania świadczeń wskazanego w ofercie i ważnego na dzień złożenia tej oferty.


7. Prosimy o przygotowanie do wglądu komisji konkursowych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do wykazanego w ofercie sprzętu, aparatury medycznej i ambulansów, a nadto stosownych certyfikatów, atestów oraz innych dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku, dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych przez uprawnione podmioty.


8. W formularzu ofertowym w cz. VIII dotyczącej ankiet, pytania zamieszczone w Rozdziale 1.4 oznaczonym: „Wyniki kontroli prowadzonych przez NFZ” odnoszą się do okresu trwania poprzedniej (ostatniej) umowy w danym zakresie, a nie ostatniego roku.

            
9. Wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera oraz pielęgniarkę, położną został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźne dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 18, poz. 94) - załącznik nr 2 i 3.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: 42 275 41 67.