Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczenia pielęgniarki szkolnej - jak wypełnić załącznik

01 marzec 2013

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi realizacji umów z zakresu medycyny szkolnej oraz sposobu wypełnienia załącznika nr 5 do umowy POZ, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, że zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn.zm.):

 

1) pielęgniarka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) w myśl § 27 ust 6 ww. Zarządzenia oraz § 7 ust. 2 umowy POZ dane dotyczące liczby uczniów na liście należy potwierdzać przynajmniej w marcu i październiku każdego roku, podpisaną przez dyrektorów szkół, informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej szkole (załącznik nr 5 do umowy POZ) oraz przesyłać do Oddziału NFZ w terminie do dnia 7 marca i 7 października w formie pisemnej;

Przy sporządzaniu ww. załącznika nr 5 należy zwrócić uwagę na prawidłowe uzupełnianie danych w poszczególnych kolumnach tj.:

 • kolumna nr III powinna zawierać sumę liczby uczniów z kolumn od nr IV do nr VIII
  (bez kolumny nr XII);
 • w kolumnie nr V i nr VI należy podać liczbę uczniów uczęszczających do danej klasy określonej statutem szkoły;
 • kolumny nr VII i nr VIII dotyczą uczniów wykazywanych w kolumnach nr IX, nr X i nr XI
  w podziale na rodzaj klasy: klasy ogólne lub klasy (oddziały) specjalne, a nie w podziale na typy niepełnosprawności A, B i C;
 • w kolumnie nr XII należy wpisać liczbę dzieci podlegających grupowej profilaktyce fluorkowej - rubryka dotyczy wyłącznie klas od 1 do 6 w szkołach podstawowych;
 • w kolumnie nr XVI należy podać liczbę uczniów ze szkół prowadzących naukę zawodu
  z warsztatami i uczniów szkół sportowych;
 • kolumna nr XVII „ogólna liczba uczniów w szkole” specjalnej (uczniowie typ III) powinna zawierać sumę liczby uczniów z kolumn: nr XVIII, nr XIX i nr XX;
 • kolumna nr XXI powinna zawierać liczbę uczniów podlegających w klasach od 1 do 6,
  w szkołach podstawowych specjalnych typu III.

 

Uczniowie zespołów szkół powinni być wykazywani na odrębnym załączniku nr 5 dla każdego rodzaju szkoły wchodzącej w skład tego zespołu.

 

W załączniku zamieszczamy wzór załącznika nr 5 do umowy POZ z naniesionymi oznaczeniami numerów kolumn, które zostały zastosowane wyłącznie w celu objaśnienia sposobu jego wypełniania (dla celów sprawozdawczych proszę wykorzystywać załącznik nr 5 do umowy POZ bez numeracji kolumn).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ, pod nr tel. 42 275 41 67.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców