Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r.

01.02.2013

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

W celu ułatwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczeń wykonanych w styczniu 2013 r. oraz złagodzenia ewentualnych skutków nieprawidłowego działania systemu sprawozdawczego świadczeniodawców umożliwiamy, w przypadku wystąpienia problemów, rozliczenie umowy w trybie uproszczonym.

W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca będzie zobowiązany dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym), zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:

  • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
  • cenę jednostki rozliczeniowej,
  • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.

Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym - nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek) - oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.

Powyższy wyjątek wprowadzamy, mimo że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w listopadzie 2012 r.

Jednocześnie oczekujemy dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.

 informacja pod nr tel. 42-275-49-26, 42-275-49-29, 042-275-49-33, 42-275-49-75, 42-275-48-34, 42-275-49-35, 42-275-49-21, 42-275-48-20.