Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców POZ

09.07.2008

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transport sanitarny, Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna), Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o realizacji świadczeń sporządzonej w formie raportu statystycznego na podstawie prowadzonej dokumentacji stanowiących załączniki do umowy (zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 69/2007/DSOZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna) Nr 5 – Świadczenia w POZ, Nr 6 – Świadczenia Diagnostyczne (w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 5 do zarządzenia nr 1/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna – komunikat z danymi zbiorczymi (co pół roku)), Nr 6 – Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska i Pielęgniarskaa, Nr 7 – Transport Sanitarny w POZa.

Sprawozdania Nr 5, 6, 7 zgodnie z § 8 do ww. umowy – Świadczeniodawca przedstawia w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w terminie 10 dni po upływie każdego okresu sprawozdawczego z wyjątkiem Nr 6 – Świadczenia Diagnostyczne, w terminie  25 dni po upływie każdego półrocza zgodnie z § 10 ww. umowy.
Jednocześnie ŁOW NFZ informuje, że od dnia 01 maja 2008 r. obowiązuje świadczeniodawców POZ sprawozdawczość w formacie otwartym XML (zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców) w zakresie określonym komunikatem dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych lub komunikatem z danymi zbiorczymi.
Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty prawne:
• Zarządzenie Nr 26/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 69/2007/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3225
• Zarządzenie Nr 10/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3084
• Zarządzenie Nr 6/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)  - OBOWIĄZUJĄCE DO 31 CZERWCA 2008 R.
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3066
• Zarządzenie Nr  39/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  25 czerwca 2008 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych
(II fazy) – OBOWIĄZUJĄCE OD 01 LIPCA 2008 R.
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3290
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=0&ma=6488