Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Braki w statystykach oraz wykazach osób oczekujących i skreślonych za sierpień 2012

12 wrzesień 2012

 W związku z brakami w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, w tym rozszerzonego zakresu danych, o których mowa w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r., Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm., (dotyczy „peselowanych" wykazów osób oczekujących oraz skreślonych z listy) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza 2 listy świadczeniodawców, którzy nie wywiązali się z ww. obowiązku lub wywiązali się częściowo.


Pierwsza z nich prezentuje liczbę brakujących komórek organizacyjnych w sprawozdawczości, druga odnosi się do braków z rozszerzonego zakresu danych (wykazy osób).

Prosimy świadczeniodawców wskazanych w załącznikach do niniejszego komunikatu o niezwłoczne przesłanie wymaganych danych (zakończone otrzymaniem komunikatu zwrotnego potwierdzenia danych nie zawierającego informacji o błędach).

Informacje o ew. błędach, w odniesieniu do przesyłek i konkretnych komórek należy sprawdzaćw raportach zwrotnych generowanych przez ŁOW NFZ. Dodatkowo informacja ta znajduje się również w Portalu Świadczeniodawcy w panelu „Administracja i opcje" należy kliknąć „pokaż więcej..." a następnie „Przegląd stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Należy odszukać daną przesyłkę LIOCZ i w kolumnie „Odpowiedzi" kliknąć „pobierz". Wyświetli się wtedy zawartość odpowiedzi z Loadera SOKO w formacie XML. Uwaga - dostęp do tej części portalu jest możliwy wyłącznie z konta administratora bądź z poziomu użytkownika z nadanym przez administratora uprawnieniem "Przeglądu stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Szczegółowa informacja o nadawaniu uprawnienia administratora jest opisana w punkcie 3 instrukcji.

Przypominamy, że brak poprawnej, terminowej (do 10 każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1-7 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. f i g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).