Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany od września słowników w sprawozdawczości z kolejek oczekujących

30.08.2012

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. obowiązują w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących publikowane poniżej słowniki: komórek organizacyjnych i procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W słowniku procedur medycznych, programów lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zmiana polega na rozwinięciu skrótu WZW w nazwach programów lekowych o kodach w słowniku 90054, 90055. Zmiana nazwy została dokonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 727).

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących został uzupełniony o 27 nowych komórek organizacyjnych o kodach: 1249, 1250, 1562, 1563, 1642, 1643, 1708, 1870, 1871, 2302, 2304, 2708, 2721, 2734, 4002, 4122, 4249, 4310, 4510, 4621, 4670, 5182, 7222, 7400, 7500, 7960, 7962. Komórki te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594). Podkreślić należy, że komórka organizacyjna musi być wpierw wskazana jako miejsce udzielania świadczeń, zanim możliwe będzie sprawozdawanie informacji z zakresu list oczekujących do tej komórki organizacyjnej.

W obowiązującym od września 2012 r. słowniku komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących pozostały komórki organizacyjne, które nie znajdują się już w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, a zostały wykazane w załączniku nr 1 do obowiązującego do 12 czerwca 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797, z późn. zm.). Podmiot wykonujący działalność leczniczą ma bowiem zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) czas do 31 grudnia 2012 r. na dokonanie zmian wpisów w rejestrze.