Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat przypominający o obowiązku wykonywania fizjoterapii domowej

10.08.2012

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim świadczeniodawcom realizującym świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, że mają obowiązek realizowania świadczeń fizjoterapii domowej. § 8 punkt 8 i 9 zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia2 września 2010 r. (z późn. zm.) w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza stanowi:


„8.       Świadczeniodawca realizujący świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej jest zobowiązany do realizacji tych świadczeń również w warunkach domowych.

9. W przypadku realizacji zakresu świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna, świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego".

Jednocześnie ŁOW NFZ podkreśla, że w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej (komórki organizacyjnej 1310), świadczeniodawcy mają obowiązek realizowania świadczeń zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Określa to zapis § 10 punkt 8 ww. zarządzenia, który stanowi:

„Zabieg fizjoterapeutyczny to świadczenie wymienione w katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m do zarządzenia, udzielane przez osobę uprawnioną, świadczeniobiorcom wszystkich grup wiekowych, u których wystąpiły dysfunkcje w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu."