Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

22 czerwiec 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że Świadczeniodawcy POZ, którzy sprawują opiekę nad podopiecznymi DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych potwierdzają dane o liczbie ww. świadczeniobiorców pisemną informacją sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do umowy poz w terminie do 7 lipca każdego roku.
Wobec powyższego prosimy o dostarczenie do ŁOW NFZ ww. dokumentów.