Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wykazy osób oczekujących oraz skreślonych z listy

05 marzec 2012

Przypominamy świadczeniodawcom o obowiązku sprawozdawania oprócz samych statystyk danych dotyczących poszczególnych osób oczekujących (tylko na wybrane świadczenia, wymienione w słowniku komórek podlegających sprawozdawczości [oznaczonych kolorem zielonym] oraz słowniku procedur medycznych, terapeutycznych programów zdrowotnych i świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), w przypadku kiedy liczba „pierwszorazowych” osób oczekujących jest większa niż „0”. Proszę także pamiętać, że liczba osób oczekujących oraz skreślonych znajdujących się w przesłanym wykazie osób powinna być zgodna z liczbą osób wykazaną w części statystycznej sprawozdania.


Zgodnie z §2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1273) - na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, dyrektor wojewódzkiego oddziału Funduszu, może zwolnić jednorazowo na czas określony, nie dłużej jednak niż na trzy miesiące, świadczeniodawcę z obowiązku przekazania danych o osobach oczekujących wg stanu na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego oraz osób skreślonych z listy w danym okresie sprawozdawczym.

Proszę również o zapoznanie się z komunikatem Centrali NFZ w sprawie przekazywania dodatkowych danych z zakresu list oczekujących >>.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90