Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zatrudnianie personelu przez lekarzy

17.10.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi z dnia 4.10.2011r.: lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę  lekarską , indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarska w miejscu wezwania może zatrudniać wyłącznie osoby nie będące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Wyłącza to zatrudnienie innych lekarzy, celem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z przepisu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)  wynika wyłączne prawo lekarza (lekarza dentysty), który prowadzi,  w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej lub grupowej specjalistycznej praktyki lekarskiej:

  • staż podyplomowy,
  • szkolenie specjalizacyjne,
  • szkolenie w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny,
  • szkolenie w celu udzielania określonego świadczenia zdrowotnego,

do zatrudnienia innego lekarza, ale wyłącznie w celu odbywania przez tegoż lekarza: 

  • stażu podyplomowego;
  • szkolenia specjalizacyjnego;
  • szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny;
  • szkoleń w celu udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. 

Lekarz zatrudniający musi wobec tego posiadać nadane na mocy odrębnych przepisów  uprawnienie do prowadzenia takich staży i szkoleń, a zatrudnienie ma mieć wyłącznie  na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarza zatrudnianego. 

Nabycie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, czy umiejętności z zakresu udzielania określonych świadczeń  zdrowotnych potwierdzane jest świadectwem w trybie określonym w art. 17 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.