Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Brakujące sprawozdania z kolejek oczekujących za miesiąc czerwiec 2011 r.

20 lipiec 2011

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc czerwiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 19.07.2011 r.


Brak poprawnej, terminowej (do 10 każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1 i 4 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).


Sprawozdania powinny być przekazywane wg zasad określonych w Zarządzeniu Nr 45/2010/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.


Proszę o niezwłoczne uzupełnienie sprawozdawczości za przedmiotowy miesiąc.


Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość obliczania średniego czasu oczekiwania wg zmienionych zasad, obowiązujących od miesiąca sprawozdawczego październik 2010


Przypominamy także wytyczne  oraz najczęściej popełniane błędy  w zakresie sprawozdawczości XML z list oczekujących.


Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90