Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Badania przed hospitalizacją

20.04.2011

W związku z licznymi zgłoszeniami pacjentów na temat nieprawidłowości, dotyczących procedury przyjęcia pacjenta do szpitala Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina o zasadach współpracy pomiędzy świadczeniodawcami w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określonych w § 12 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484)

 w brzmieniu:
„1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:
      1)   wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
        2)   istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
2. W przypadku skierowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego przez felczera ubezpieczenia zdrowotnego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. (…)
8. W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje”.
Ponadto w zarządzeniu Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionego zarządzeniami Nr 92/2009/DSOZ, Nr 32/2010/DSOZ, Nr 51/2010/DSOZ, Nr 2/2011/DSOZ oraz 17/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w §11 ust. 11 wskazano, że „Koszty wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach świadczeń, ponosi świadczeniodawca”.
Zatem niedopuszczalne jest wymaganie od pacjenta wykonania konkretnych badań i warunkowanie przyjęcia chorego do szpitala posiadaniem ich wyników.
Jednocześnie przypominamy, że na świadczeniodawcy ciąży obowiązek zapoznania z przepisami, o których mowa wyżej, wszystkich osób, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają pacjentom informacji o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w jego placówce.

Źródło: Dział Skarg i Wniosków ŁOW NFZ