Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie ujednolicenia sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących

20.01.2011

W 2010 roku część świadczeniodawców przekazywało do NFZ informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania zarówno do komórek organizacyjnych, jak i na procedury medyczne, podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu do końca 2009 roku, natomiast pozostali świadczeniodawcy wyłącznie do komórek organizacyjnych.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi uprzejmie informuje, iż od stycznia 2011 r. Świadczeniodawcy powinni przekazywać komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących wyłącznie informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania do komórek organizacyjnych w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”.
 
Powyższe będzie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2008 r., Nr 123, poz. 801 z późn. zm.).
 
Jednocześnie informujemy, że osoby wykazywane dotychczas przez niektórych świadczeniodawców jako oczekujący na procedurę medyczną powinny zostać uwzględnione w nadsyłanych od okresu sprawozdawczego styczeń 2011 r. komunikatach sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących przy obliczaniu liczby oczekujących i średniego czasu oczekiwania do komórki organizacyjnej, w której dana procedura medyczna jest realizowana. Powyższe nie dotyczy jedynie 6 procedur medycznych (zabiegów w zakresie soczewki-zaćma, angioplastyki, endoprotezoplastyk pierwotnych i rewizyjnych stawu biodrowego oraz kolanowego).
 
Przypominany także, iż począwszy od okresu sprawozdawczego październik 2010 r., średni czas oczekiwania obliczany jest w oparciu o dane o osobach skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia (vide wzór zawarty w załączniku nr 7 cyt. powyżej rozporządzenia). Błędne zatem jest sumowanie 6 ostatnich średnich czasów oczekiwania, obliczonych zgodnie z wcześniejszym wzorem, tj. w oparciu o dane o osobach skreślonych w miesiącu sprawozdawczym z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.


Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90