Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: POZ na 2011 r. na terenie woj. łódzkiego

06 grudzień 2010

Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej, oraz świadczeń transportu sanitarnego w poz.


Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie w ww. zakresach do składania dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków finansowania i warunków realizacji  umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na następny okres rozliczeniowy, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w następujących zakresach:

 • Świadczenia lekarza poz, 
 • Świadczenia pielęgniarki poz,
 • Świadczenia położnej poz, 
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • Świadczenia transportu sanitarnego w poz.

Wykaz wymaganych dokumentów świadczących o ustaleniu warunków realizacji umowy oraz warunków finansowania na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.: 

 • oświadczenie,
 • prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej,
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. - oświadczenie o objęciu opieką z zakresu transportu sanitarnego w POZ,
 • załącznik nr 12 do ww. zarządzenia, 
 • kserokopia polisy OC lub oświadczenie o jej kontynuacji na okres obowiązywania umowy.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej będą obowiązywały na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w ww. zakresach pod warunkiem:

 1. zaakceptowania przez Świadczeniodawcę warunków finansowania określonych w zarządzeniu nr 74/2010/DSOZ Prezesa Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń  w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, 
 2. zaakceptowania i spełnienia przez Świadczeniodawcę od dnia 1 stycznia 2011 r.: 
  1. warunków realizowania danego świadczenia gwarantowanego (objętego ww. umową) określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia  2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zmn.) oraz  
  2. warunków wymaganych od świadczeniodawców określonych w drodze ww. zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, odnoszących się do ww. świadczeń.

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla Świadczeniodawców posiadających powyższe umowy  może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać Świadczeniodawcy, spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., nr 139,poz.1139 z późn. zm.)

 

Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy należy:

 • pobrać plik zawierający definicje postępowania (aneksowanie umów) - z Portalu Świadczeniodawcy.
  W okienku Podstawowa Opieka Zdrowotna wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2011r.,
 • pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy.

Powyższe pliki będą niezbędne do sporządzenia przez Państwa wniosku o aneksowanie umowy w programie ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania przez Państwa zmian formalno prawnych w zawartych umowach wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających dokonane zmiany.

 

Przygotowane wnioski (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres: 

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 32 Ip. pok. 101
  (adres korespondencyjny, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58).
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, (44 647 39 90);
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, (46 834 15 92);
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, (43 822 15 85);

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2010 r.

 

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ
42 275 41 67; 42 275 41 88