Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2011 - dane o potencjale

05 październik 2010

W związku z koniecznością składania przez świadczeniodawców mających zawarte umowy wieloletnie formularzy aktualizacyjnych potencjał do umów na rok 2011, Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina że dane zawarte w formularzach przedstawiać powinny stan potencjału świadczeniodawcy na dzień 01.01.2011 r. Potencjał przedstawiony przez świadczeniodawców w formularzach aktualizacyjnych (ofertach) powinien spełniać:

  1. warunki realizowania danego świadczenia gwarantowanego (objętego umową) określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, obowiązującym w tym zakresie, wydanym na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami) obejmującego zakresy świadczeń wymienione w załączniku rzeczowo-finansowym oraz;
  2. warunki wymagane od świadczeniodawców określone w drodze stosownego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, odnoszących się do danych świadczeń.

W związku z powyższym informujemy że przedstawiany w formularzach aktualizacyjnych potencjał powinien zawierać tylko te dane o potencjale (personel, sprzęt, podwykonawcy), które świadczą o spełnieniu przez świadczeniodawców w/w warunków.