Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący wyników weryfikacji świadczeń

20 wrzesień 2010
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku bieżącego sprawdzania wyników przeprowadzanej przez ŁOW NFZ weryfikacji wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (dot. również POZ).
Wszystkie błędy/ostrzeżenia stwierdzone w ramach wspomnianej weryfikacji mogą Państwo znaleźć w Portalu Świadczeniodawcy → Umowy na realizacje świadczeń → Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. Następnie należy wskazać rok oraz miesiąc sprawozdawczy, wynik weryfikacji – błąd i/lub ostrzeżenie i wyszukaj.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy sprawdzić spójność danych wynikających z dokumentacji medycznej z elektroniczną wersją sprawozdań.
Po sprawdzeniu i zweryfikowaniu danych należy sporządzić korekty sprawozdań za odpowiednie okresy rozliczeniowe.
W przypadku, gdy korekta sprawozdania spowoduje konieczność wystawienia dokumentu finansowego, należy złożyć odpowiednie rachunki/faktury korygujące, uwzględniające wyłącznie wartość świadczeń zakwestionowanych w wyniku czynności weryfikacyjnych prowadzonych przez ŁOW NFZ.
W sytuacji, jeżeli Państwa zdaniem świadczenia zostały rozliczne prawidłowo, sprawę należy wyjaśnić, przesyłając pisemne uzasadnienie do odpowiedniej komórki organizacyjnej ŁOW NFZ. Dla POZ jest to Wydział Spraw Świadczeniobiorców, dla pozostałych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Wyjaśnienie powinno zawierać także nr umowy, zakres świadczeń, ID świadczenia nadawcy, datę realizacji świadczenia.