Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty XML z list oczekujących za miesiąc lipiec 2010 - weryfikacja

18 sierpień 2010

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc lipiec nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 16.08.2010 r.


Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie błędów i/lub braków za ww. miesiąc sprawozdawczy.


Jednocześnie przypominamy, że brak poprawnej, terminowej (do 10 każdego miesiąca) i zgodnej z umową sprawozdawczości skutkować może nałożeniem kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1 i 4 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484).

Sprawozdania powinny być sprawozdawane wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801) oraz w Zarządzeniu Nr 107/2008/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Przypominamy również najczęściej popełniane błędy w sprawozdawczości z list oczekujących więcej >>.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90