Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

14.07.2010

W związku z powtarzającymi się przypadkami nierespektowania uprawnień określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1024 z późn. zmianami) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że:

 

1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach zgodnie z art. 43 i 47c ustawy mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni
  • Inwalidzi wojskowi
  • Kombatanci (także osoby represjonowane)

2. Prawo do przyjęcia bez skierowania przez lekarzy udzielających świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgodnie z art. 57 ustawy mają:

  • Inwalidzi wojenni
  • Inwalidzi wojskowi
  • Kombatanci (także osoby represjonowane)

Osoba uprawniona ma obowiązek okazać właściwy dokument.

Ponadto informację o prawie do uzyskania świadczeń poza kolejnością osób wymienionych w art. 47c ustawy prosimy udostępnić do publicznej wiadomości w każdym miejscu udzielania świadczeń (np. na tablicy ogłoszeń).