Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wpisy do ksiąg rejestrowych właściwych komórek organizacyjnych w rehabilitacji leczniczej

14.06.2010

WŚOZ ŁOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, z którymi ma zawarte umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia   nr 56/DSOZ/2009 Prezesa NFZ z dnia   29 października 2009r. w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju rehabilitacja lecznicza, który stanowi:
"W przypadku udzielania świadczeń w zakresach: rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych, w roku 2010 wprowadza się okres przejściowy (dostosowawczy) dla podmiotów realizujących te świadczenia w oparciu o komórkę organizacyjną 4300  oddział rehabilitacji."
pozostało tylko pół roku do dokonania odpowiednich wpisów w księgach rejestrowych.


Jednocześnie WŚOZ ŁOW NFZ prosi wszystkich świadczeniodawców o zweryfikowanie wpisów w księgach rejestrowych swoich placówek zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (DZ. U. Nr 169 poz. 1781) oraz z udzielanym zakresem usług medycznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach:
1300 – lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
1310 – fizjoterapia ambulatoryjna
2146 – fizjoterapia domowa
2300 – Ośrodek dzienny :
                          - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach oddziału/ośrodka dziennego,
                          - rehabilitacja kardiologiczna w ramach oddziału/ośrodka dziennego,
                          - rehabilitacja dzieci  z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach oddziału/ośrodka dziennego,
                          - rehabilitacja słuchu i mowy w ramach ośrodka/oddziału dziennego,
                          - rehabilitacja wzroku w ramach ośrodka/oddziału dziennego,
                          - rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym,
4300 – rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnego, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
4306 – rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych
4308 – rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
Brak uporządkowania wpisów w księgach rejestrowych zoz  może spowodować opóźnienia w podpisaniu aneksów do umów na rok następny.