Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Uprawnienia osób poszkodowanych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju.

31 maj 2010

Wydział ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z późniejszymi zmianami) określa precyzyjnie, że żołnierzom lub pracownikom wojska, którzy wykonywali zadania służbowe poza granicami państwa (Art. 44a)  w zakresie leczenia urazów i chorób tam nabytych przysługuje:

  • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (Art. 24a);
  • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez konieczności posiadania skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (Art. 57 ust.2 pkt 12);
  • bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe (Art.44 ust.1a,ust.2);
  • bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Art. 47 ust.2).

Potwierdzeniem powyższych uprawnień jest okazanie „legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa” (Art.47b), której wzór określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz.1608)