Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Zmiana sposobu aneksowania miejsc udzielania świadczeń

23 marzec 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje iż, dniem 22.03.2010 r. w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury aneksowania zmiany miejsca udzielania świadczeń przestaje być stosowana metoda z wykorzystaniem aplikacji ofertowej. Od dnia dzisiejszego udostępniamy Państwu możliwość przygotowania wniosku o zmianę miejsca wykonywania świadczeń do istniejących umów we wszystkich rodzajach świadczeń przy wykorzystaniu  Portal Potencjału i funkcjonalności Aneksowania Umów.
Aby wystąpić z propozycją zmiany miejsca udzielania świadczeń należy:

  • pobrać dołączony do komunikatu wniosek oraz oświadczenie;
  • w zależności od zamian jakie zachodzą w Państwa placówce należy prawidłowo wypełnić jeden  z trzech punktów zawartych we wniosku, niewybrane punkty należy przekreślić , w rodzaju POZ pole ilość i cena pozostawić niewypełnione, w rodzaju ZPO w polu ilość należy podać ID zestawu handlowego.
  •  w oświadczeniu należy podać nr umowy, zakres oraz część VII k.r. komórki która ma być nowym miejscem realizacji świadczeń.

Wniosek wraz z oświadczeniem podpisane przez osobę upoważnioną oraz komplet odpowiednich dokumentów (zgodnie z § 12. zarządzenia 76/2008/DSOZ prezesa NFZ (dla rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna zgodne z § 41 zarządzenia 72/2009/DSOZ prezesa NFZ; dla rodzaju ZPO zgodnie z §7 zarządzenia 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ)) należy złożyć w kopercie na ul. Kopcińskiego 56. I p. w pokoju 104 lub w siedzibie właściwej Delegatury. Dla każdego miejsca dla którego chcą Państwo stworzyć aneks należy przygotować oddzielny komplet dokumentów (wniosek, oświadczenie). Jeżeli ocena spełnienia warunków formalno prawnych przebiegnie pozytywnie, w Portalu Potencjału w części „Aneksowanie Umów” przy tworzeniu nowego wniosku portalowego do umowy pojawi się nowa pozycja z niepodpisanym punktem  umowy, przykład prezentujemy poniżej. 

 czesc_VIII_KR


Pozycję taką będzie wyróżniał znak literki „i” w kolorze niebieskim. Następnie we wniosku należy przypisać potencjał z komórki która została wcześniej zaewidencjonowana w Systemie Obsługi Potencjału. Należy wykonać operacje analogicznie jak przy składaniu zwykłego wniosku o zmiany w umowie dotyczące potencjału świadczeniodawcy w już istniejących punktach umowy. Po pozytywnej ocenie formalno prawnej oraz ocenie przedstawionego do umowy potencjału zostanie przygotowany aneks do umowy.

Numery telefoniczne w wypadku wystąpienia problemów technicznych przy sporządzaniu wniosków: 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - 42 275 41 88
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Leczenie szpitalne (LSZ) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Rehabilitacja lecznicza (REH) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Leczenie stomatologiczne (STM) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Profilaktyczne programy zdrowotne (PPZ) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Opieka paliatywna i hospicyjna (OPH) - 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85
Lecznictwo uzdrowiskowe (UZD) – 42 275 48  58
Ratownictwo medyczne (RTM)  - 42 275 48 55
Pomoc doraźna i transport sanitarny (PDT) - 42 275 48 55
Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedy (ZPO) – 42 275 41 73, 42 275 41 66, 42 275 40 29