Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom, których rodzice lub opiekunowie nie są ubezpieczeni

23 luty 2010

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) osoby nie posiadające ubezpieczenia ale posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W związku z innymi źródłami finansowania świadczeń udzielonych ww. osobom i świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym, koniecznym jest identyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną, tj. potwierdzenie faktu ubezpieczenia. Jednakże żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających fakt ubezpieczenia nie może tworzyć wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej uzależnione jest od posiadania statusu osoby ubezpieczonej.