Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Lecznictwo uzdrowiskowe – aneksowanie umów w zakresie potencjału wykonawczego

05 luty 2010

W przypadku zmian potencjału wykonawczego (w tym m.in. zmiany miejsca udzielania świadczeń , wprowadzenia zmian podwykonawcy) obowiązuje postępowanie jak przy składaniu oferty opisane w Zarządzeniu Nr 67/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

W tym celu należy:

  • pobrać plik i dokonać stosownej  aktualizacji przy pomocy aplikacji konkursowej SWD-KO;
  • plik, a następnie elektroniczną wersję oferty zapisać na nośniku elektroniczny (dyskietce, płycie CD) i odpowiednio oznakować podając nazwę i adres świadczeniodawcy oraz numer aneksowanej umowy;
  • wydrukować ofertę w formie papierowej, a następnie podpisać (i parafować na każdej stronie) przez osobę upoważnioną;
  • sporządzić kserokopie dokumentów, stanowiących podstawę zasadności dokonania modyfikacji i potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Tak przygotowane dokumenty należy zamieścić w zapieczętowanej kopercie z naklejonym na nią oznaczeniem oferty i przesłać lub złożyć osobiście w Wydziale ds. Służb Mundurowych, ul. Kopcińskiego 58 budynek „D”

Telefon kontaktowy: (0-42) 275-48-58 lub 275-48-55