Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym

26.01.2010

Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami)

Zarząd Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

ogłasza konkurs ofert

 

na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego pn. „Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym”.

 

Przedmiot konkursu obejmuje:

Realizację świadczeń określonych w „Programie zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym” w zakresie: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, ocena stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia i warunków zgryzowych, wykonanie zabiegu lakowania zębów szóstych stałych, przeprowadzenie instruktażu mycia zębów. Szczegółowy sposób realizacji świadczeń określa „ Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym”.

Populacja objęta badaniem - dzieci w wieku 8 lat (rok ur.: 2002) z terenu województwa łódzkiego

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100.000 zł.

 

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty określone w art. 35 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Okres realizacji zamówienia:

Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2010 roku.

 

Formularz oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w:

Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, VI piętro, pok. 613 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pobrać ze strony internetowej www.lodzkie.pl, www.lodzkie.pl/lodzkie/zdrowie).

 

Miejsce składania ofert:

Osobiście lub za pośrednictwem poczty – Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, IV piętro, pokój 403.

 

Termin składania ofert:

Do dnia 8 lutego 2010 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Departament Polityki Zdrowotnej, Konkurs Ofert, Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, jednak przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.

Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.

 

UWAGA:

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.

  • Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie potwierdzenie za zgodność z oryginałem oraz czytelny podpis (lub podpis i pieczątkę) osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania oferenta.
  • Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.
  • Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej zostaną odrzucone.