Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

26.01.2010

Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami)

Zarząd Województwa Łódzkiego 

Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi,

90-051 Łódź

ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego pn. „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”. 

 

Przedmiot konkursu obejmuje:

Realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego pn. „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”, obejmujących: przeprowadzenie ankiety, wykonanie badania ostrości wzroku, badania refrakcji przy użyciu autorefraktometru, badania ustawienia gałek ocznych (test odblasków rogówkowych oraz cover-test jednostronny i naprzemienny), ocenę widzenia stereoskopowego (test Muchy) oraz wykonanie badania dna oka. Szczegółowy sposób realizacji świadczeń określa treść programu profilaktycznego pn. „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci” .

Populacja objęta programem – dzieci w wieku 4 i 5 lat (rok urodzenia: 2005 i 2006) z terenu województwa łódzkiego.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100.000 zł.

 

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty określone w art. 35 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Okres realizacji zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2010 roku.

 

Formularz oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu można otrzymać w:

Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, VI piętro, pokój 613, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pobrać ze strony internetowej www.lodzkie.pl, www.lodzkie.pl/lodzkie/zdrowie).

 

Miejsce składania ofert: Osobiście lub za pośrednictwem poczty - Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, IV piętro, pokój 403.

 

Termin składania ofert: Do dnia 8 lutego 2010 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Departament Polityki Zdrowotnej; Konkurs Ofert; Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci”.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, w terminie 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

 

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

UWAGA:

Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.

  • Kserokopie dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania oferenta.
  • Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.
  • Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą ODRZUCONE.