Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat

26 styczeń 2010

W związku z licznymi zapytaniami co do zaopatrzenia pacjenta, przyjętego do szpitala, we wszystkie niezbędne leki związane z daną hospitalizacją jak również przyjmowane z powodu innych chorób przewlekłych - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje co niżej następuje:

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami) świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Jednocześnie w § 12 ust. 9 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) wskazano, że osoby uprawnione na mocy art. 34 (uprawnienie do wystawiania recept w przedmiocie zaopatrzenia w leki i wyroby medyczne) lub 40 (wystawienie zlecenia co do zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze) ww. ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków.

W zarządzeniu Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionego zarządzeniem nr 92/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009r. w §11 ust. 8 i ust. 11 wskazano, że „Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach hospitalizacji / hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia, zobowiązany jest do zapewnienia produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych materiałów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych(…)…”, a nadto że  „Koszty wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach świadczeń, ponosi świadczeniodawca”.

Świadczeniodawcy, którzy zawarli z Oddziałem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zgodnie z § 5 ust. 1 Ogólnych warunków umów (….) są zobowiązani wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ww. ustawy.

Wobec powyższego świadczeniodawcy, o których wyżej mowa są zobowiązani do przestrzegania ww. regulacji.