Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – konta bankowe do umów aneksowanych na 2010 rok

14.01.2010

W związku z przedłużeniem obowiązywania umów z 2009 roku na okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. i koniecznością przygotowania aneksów wraz z załącznikiem nr 2 - planem rzeczowo-finansowym, Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązuje świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju:

 ratownictwo medyczne

do sporządzenia w Portalu Świadczeniodawcy wniosku o ustalenie/zmianę rachunku bankowego do umowy ze wskazanym okresem obowiązywania od 01.01.2010 do 28.02.2010 r., a następnie przekazanie wydruku tego wniosku (zawierającego kod kreskowy) w terminie do 20 stycznia 2010 r.  

Wnioski należy złożyć w Wydziale ds. Służb Mundurowych  ŁOW NFZ mieszczącego się ul. Kopcińskiego 58 budynek „D” pokój 12. Można je też przesłać faksem na numer (42) 275-48-55 lub (42) 275-48-59, przy czym oryginał wniosku należy niezwłocznie wysłać pocztą.

Sposób ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców określa Zarządzenie nr 89/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów.

Instrukcja rejestracji, przekazania w formie elektronicznej do Oddziału Funduszu i wydrukowania wniosku, o którym mowa została zamieszczona na stronie internetowej ŁOW NFZ w komunikacie z dnia 11.01.2010 r.

UWAGA: Wydruk wniosku zawierający kod kreskowy, powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi.  

 

Telefon kontaktowy:(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57