Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: poz na rok 2010 na terenie woj. łódzkiego.

15 grudzień 2009

Aneksowanie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 na terenie woj. łódzkiego. Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r.(umowy roczne, umowy na świadczenia pielęgniarki poz, umowy o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w poz).

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje, Świadczeniodawcom posiadającym umowy, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r., przedłużenie okresu obowiązywania tych umów do dnia 31 grudnia 2010 r.

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla Świadczeniodawców posiadających powyższe umowy  może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej . W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać Świadczeniodawcy, z którymi Łódzki OW NFZ zawarł umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 72/2009/DSOZ   Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., nr 139,poz.1139).

Dokumentacją niezbędną do przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 31 grudnia 2010 roku jest :

- prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej.

- załącznik nr 4 do zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. wraz z zawartym porozumieniem pomiędzy świadczeniodawcą, a dyrektorem DPS.

- załącznik nr 8 do ww. zarządzenia (oświadczenie o scedowaniu prawa do objęcia nocną i świąteczną opieką lekarską i pielęgniarską oraz realizacji świadczeń transportu sanitarnego w poz).

- załącznik nr 13 do ww. zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

- załącznik nr 16 do ww. zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

- kserokopia polisy OC.

- kserokopie umów zawartych z podwykonawcami

- oświadczenie Świadczeniodawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy należy:

  • pobrać plik zawierający definicje postępowania (aneksowanie umów) - z Portalu Świadczeniodawcy.
    W okienku Podstawowa Opieka Zdrowotna wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2010 r.,
  • pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy.

 

Powyższe pliki będą niezbędne do sporządzenia przez Państwa wniosku o aneksowanie umowy w programie ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania przez Państwa zmian formalno prawnych w zawartych umowach wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających dokonane zmiany.

 

Przygotowane wnioski (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

  • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58
  • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, (44 647 39 90);
  • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, (46 834 15 92);
  • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, (43 822 15 85);

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2009 r. 

Świadczeniodawcy, którzy nie wyrażają zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów do dnia 31 grudnia 2010 roku – sporządzają nowy wniosek o zawarcie umowy.

 

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ 42 275 41 67; 42 275 49 46