Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących usługi w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

20 listopad 2009

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że przeprowadził weryfikację harmonogramów pracy personelu wykazanego w zawartych umowach w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna pod kątem występowania konfliktów nakładającego się czasu pracy. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie z personelem konfliktów, a następnie w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym w Państwa jednostce
o przekazanie wniosku o zmianę danych do umowy w zakresie harmonogramów pracy personelu lub uwzględnienie bezkonfliktowych harmonogramów we wniosku o zawarcie umowy w rodzaju POZ na rok 2010.

Informację o konfliktach w Państwa jednostce można uzyskać w Portalu Świadczeniodawcy, w zakładce: Moja struktura organizacyjna → Moje pełne dane (Portal Potencjału) → Personel → Wyszukiwanie personelu. Po zaznaczeniu „Tylko z konfliktami harmonogramu” (automatycznie zaznaczy się także „Pomiń konflikty dotyczące tylko poprzednich okresów”) i wciśnięciu „Znajdź” pojawi się lista personelu w Państwa jednostce u którego występuje konflikt zatrudnienia.

beztytuu

 

 

Ponadto gdy po zmianie harmonogramu pracy personelu, konflikt nie zostanie wyeliminowany pojawi się stosowny komunikat.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 4 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy lub u innego świadczeniodawcy. Należy podkreślić, iż zmiana personelu oraz ustalenie nowego harmonogramu pracy nie może prowadzić do obniżenia warunków, które podlegały ocenie
w toku postępowania o zawarcie umowy w rodzaju POZ.

Ponadto przypomina się, że realizacja zobowiązań wynikających z zapisów umów
w sposób niewłaściwy może być usankcjonowana nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej.