Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Ankiety udarowe - wrzesień 2009 r.

21 październik 2009

W nawiązaniu do § 16 ust. 2 zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń związanych z leczeniem udarów, tj.:

  • 5.51.01.0001048 - A48 kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym,
  • 5.51.01.0001049 - A49 udar mózgu - leczenie > 3 dni,
  • 5.51.01.0001050 - A50 udar mózgu - leczenie,
  • 5.51.01.0001051 - A51 udar mózgu - leczenie trombolityczne > 7 dni w oddziale udarowym,

zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej tzw. ankiet udarowych.

Wypełnienie w Portalu Świadczeniodawcy ww. ankiet jest możliwe po przesłaniu w formie elektronicznej sprawozdania z wykonanych świadczeń i powinno nastąpić w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Brak przekazywania wszystkich lub części ankiet albo niedotrzymanie terminu stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, co może skutkować nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 20.10.2009 r. nie wypełnili wszystkich ankiet udarowych za wrzesień 2009 r.

Kod świadczeniodawcy

Nazwa świadczeniodawcy

Liczba ankiet do wypełnienia za wrzesień 2009 r.

110043

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

27

110076

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

1

120007

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach

1

130001

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

1

140042

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

3

210021

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi

1

210523

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne WSInf" w Głownie

5

 

W związku z powyższym ŁOW NFZ informuje, że ankiety udarowe za wrzesień 2009 r. zostaną odblokowane do dnia 31 października 2009 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o bezzwłoczne uzupełnienie braków oraz dotrzymywanie terminów przesyłania ankiet w miesiącach następnych.