Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacji harmonogramów pracy personelu

23 wrzesień 2009

Informujemy, że Łódzki Oddział Wojewódzki przeprowadza weryfikację harmonogramów pracy personelu wykazanego w zawartych umowach pod kątem występowania konfliktów nakładającego się czasu pracy.
Prosimy o zweryfikowanie harmonogramów pracy personelu wykazanego w zawartych umowach z ŁOW NFZ, a w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym o przesłanie stosownego wniosku.
Informacje o występujących konfliktach można uzyskać w Portalu Potencjału:
1. Z poziomu opcji Personel zaznaczając checkbox „Tylko z konfliktami harmonogramu”. Otrzymamy wówczas listę Państwa personelu u którego występuje konflikt harmonogramów pracy.
2. Podczas edytowania harmonogramu pracy personelu. W tym przypadku, gdy zmiana harmonogramu pracy personelu spowoduje konflikt z harmonogramem pracy tego personelu u innego świadczeniodawcy lub w ramach własnej struktury, pojawi się komunikat informujący użytkownika o zaistniałym konflikcie.
W sytuacji kiedy dane personelu zatrudnionego po państwa stronie są prawidłowe, a konflikt harmonogramów pracy występuje, zainteresowana osoba która jest stroną konfliktu może osobiście zgłosić się do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego lub właściwej delegatury w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Po okazaniu dowodu tożsamości osoba ta uzyska informację o swoim zatrudnieniu u innych świadczeniodawców. Po otrzymaniu informacji o swoim stanie zatrudnienia osoba będąca stroną konfliktu będzie mogła złożyć pisemne oświadczenie w którym zaświadczy o swoim harmonogramie pracy.
Pisemne złożenie wyjaśnienia przez personel u którego występuje konflikt będzie traktowane jako wniesienia wyjaśnienia w w/w sprawie. W przypadku kiedy z takiego  oświadczenia wynikać będzie że personel udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy przedstawionym przez państwa w umowie, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zażąda wyjaśnień od drugiej strony konfliktu. Brak rozwiązania konfliktu po stronie świadczeniodawców może skutkować rozwiązaniem umowy w całości/w ww. części bez zachowania okresu wypowiedzenia (§ 36 ust. 1 pkt 3) w związku z ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484)).
Zmiany harmonogramu pracy personelu zgłaszane mogą być jedynie za pomocą „wniosków portalowych”. Pisemne wyjaśnienie może dotyczyć tylko potwierdzenia stanu faktycznego.
Jednocześnie informujemy, że zmiana personelu oraz ustalenie nowego harmonogramu pracy nie może prowadzić do obniżenia warunków, które podlegały ocenie w toku konkursu ofert.